RIG och framtiden

Stora förändringar på RIG den kommande dimensioneringen

Under det senaste året har RF pratat om att ”vässa” RIG-systemet för att få ut mer effekt. Och framför allt för att göra svensk idrott till ännu mer framgångsrik på den internationella arenan. Detta innebär en total översyn av all verksamhet vilket i sin tur dessvärre påverkar RIG amerikansk fotboll negativt.

 

RF vill vässa RIG-verksamheten

Riksidrottsförbundet gjorde under 2018-2019 en omfattande förändring i sitt system för riksidrottsgymnasier. Detta innebar för alla idrotter med RIG att man behövde nyansöka om att få ha RIG from höstterminen 2020, tillsammans med att RF gjorde en grundlig genomlysning av alla verksamheter.

 

Beslutet för detta grundades i att uppdraget RF fått från regeringen gällande RIG inte riktigt hade slagit ut så väl som väntat på ett antal punkter. Punkter som könsfördelning och prestation stod högt upp på listan, men även geografisk spridning på antagna elever, en tydlig roll för RIG inom landslagstrappan och utbildade lärare är avgörande.

 

RF skriver följande om könsfördelning och prestation:

Jämställdhet

”Det övergripande målet för idrottens jämställdhetsarbete är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen. Bland delmålen framgår att flickor och pojkar, kvinnor och män, ska ges lika möjligheter och villkor att utöva och leda idrott. Det kräver att resurserna fördelas likvärdigt och rättvist till flickors och pojkars samt kvinnors och mäns idrottande. Båda könen ska ha tillgång till kompetenta tränare och ledare samt likvärdiga förutsättningar för träning och tävling, såsom tillgång till anläggningar, träningstider och ekonomiska resurser. När det gäller riksidrottsgymnasierna finns också ett delmål att andelen kvinnliga och manliga tränare inom respektive idrott uppgår till minst 40 procent. Ska dessa mål uppfyllas måste båda könen ges likvärdiga förutsättningar och lika möjligheter och villkor i RIG-verksamheten. Inget kön kan ha avsevärt flera platser och alla ingående SF behöver gemensamt bidra till detta”.

 

Prestation

”Svensk Idrott – Världens bästa! Så lyder visionen för den svenska idrottsrörelsen. I RF:s stadgars första kapitel står vidare att svensk idrott vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras både till form och innehåll. Bland de övergripande mål som RF-stämman 2015 beslutade om mot 2025 finns fastslaget att: "Svensk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar internationellt Effektivt utnyttjande av de möjligheter som riksidrottsgymnasierna bjuder är en viktig pusselbit i svensk idrotts arbete för att nå detta mål”.

 

Organisation och ledning för RIG-verksamheten

Så här skriver RF: ”RF ger riktlinjer, samordnar och stödjer SF: s arbete med RIG-verksamheten. SF ansvarar för att RIG-verksamheten integreras i SF: s elit- och landslagsverksamhet samt leder och samordnar arbetet på respektive RIG genom en s.k. RIG-grupp. RIG-gruppen består bland annat av SF, skolledning, kommunföreträdare samt lärare i ämnet specialidrott. RIG-gruppen arbetar systematiskt och långsiktigt med RIG: s verksamhetsutveckling. RF stödjer och följer verksamhetens kvalité genom den årliga elevenkäten, uppföljning av verksamhetsplaner, RIG-besök och dialoger med SF”.

 

När en idrott ansöker om att få ha ett RIG så söker man för treårscykler, och inför varje treårscykel omvärderas idrottens RIG och dess prestation baserat på RFs utvärderingsverktyg. Det finns ett fast antal platser för RIG-elever (1200 st fördelat på tre årskurser) som fördelas mellan de idrotter som ansöker om att få ha RIG. Om någon idrott vill ha fler platser till sin verksamhet behöver någon annan minska. Amerikansk fotboll har haft 30 platser som får fördelas hur som helst mellan årskurserna.

 

RF: s syfte med RIG-verksamheten

Så här skriver RF om syftet med RIG-verksamheten: ”Att erbjuda stöd till elitaktiva ungdomar med bäst förutsättningar att som seniorer nå internationell elit och för dem skapa goda möjligheter att kombinera sin elitidrottssatsning med en gymnasial utbildning genom ett individanpassat, flexibelt och kompetent stöd i en kvalitetssäkrad studie- och elitidrottsmiljö präglad av glädje, trygghet och prestationsutveckling”.

 

Och nu vidare till kriterierna.

Några av de kriterier som RF kräver ska uppfyllas i RIG-verksamheten:

 • är en del av SF: s elit- och landslagsverksamhet.
 • är till för idrotter med särskilda krav på gemensam träning och tävling.
 • erbjuder en helhetslösning i en god utvecklingsmiljö för idrotten och utbildningen tillsammans med ett socialt stöd.
 • utvecklar ungdomar med bäst förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
 • levererar, över tid, internationell seniorelit samt säkerställer grundläggande behörighet till vidare studier efter gymnasiet.
 • har en jämn könsfördelning av elever och lärare (helst 50/50, annars 60/40 för underrepresenterat kön).
 • uppfyller behovet av riksrekrytering dvs rekrytering av elever från hela eller stora delar av landet.
 • har ett SF med god organisation och ledning.
 • har behöriga lärare som undervisar i ämnet specialidrott.
 • har goda förutsättningar avseende ekonomi.
 • har hög status bland aktiva och föräldrar samt ett högt söktryck.

  

RF: s målområden för RIG-verksamheten

RIG-verksamheten som helhet och samtliga SF/RIG bedriver ett långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete för att uppnå egna mätbara mål inom målområden:

 • Nöjda elever
 • RIG-lärarnas utveckling
 • Elevernas idrottsliga utveckling
 • Elevernas studiemässiga utveckling

 

Så för att få ha ett RIG behöver verksamheten uppfylla alla kriterier i första stycket, och sen mäts verksamheten kontinuerligt genom kriterierna i andra stycket.

 

RIG-idrotter

Följande idrotter har idag RIG-verksamhet (och antalet platser):

Alla dessa platser ska fördelas på en eller flera orter och även på tre eller fyra årskurser.

 

Lite intressant är att det endast finns ett fåtal lagbollssporter i RIG-systemet: Amerikansk fotboll (22), bandy (11), basketboll (5), handboll (7), innebandy (6), volleyboll (6). Siffran innan parantes är antalet utövare på planen, amerikansk fotboll har 11 anfallare och 11 försvarare.

 

RFs remissförslag inför kommande dimensionering, 2020-2023

Så här skriver RF om sitt remissförslag inför kommande dimensionering: ”Utifrån denna bakgrund har GS berett ett underlag som nu skickas på remiss till SF samt för information till berörda huvudmän. Vid beredning har RF bedömt respektive SF:s relation till verksamheten på RIG, inklusive RIG:s roll i SF:s elitidrottsutveckling. RF har också bedömt verksamheten utifrån de målområden som finns identifierade”.

 

”Under innevarande dimensioneringsperiod har RF tillsammans med berörda SF besökt ett antal RIG för att på plats studera verksamheten samt via intervjuer och samtal bedöma verksamhetens organisation, kvalité och utvecklingsarbete. Under hösten 2018 genomfördes även hearingar med de 30 SF som i dagsläget bedriver RIG-verksamhet. Syftet med hearingarna har dels varit att följa upp verksamheten utifrån uppsatta mål, dels att ta reda SF:s behov och önskemål av RIG-platser inför kommande dimensioneringsperiod. En samlad bedömning av varje SF ligger till grund för dimensioneringsförslaget för perioden 2020–2023”.


”I maj 2018 ställde RS (Riksidrottsstyrelsen) sig bakom inriktningen för RIG-verksamheten inför perioden 2020–2023. Inriktningen har ambitionen att skärpa systemet för att ytterligare stärka de positiva effekterna för idrotter som verkligen har nytta av att ingå i RIG-systemet. RIG beskrivs som en utvecklingsmiljö som:


 1. har finansiellt stöd från RF för att skapa bättre möjligheter för elitsatsande ungdomar att kombinera sin idrottsutövning med utbildning vid riksidrottsgymnasier.
 2. kan bestå av både individuella idrotter och lagbollidrotter.
 3. tar ett helhetsansvar för elevernas studier, tränings- och tävlingsverksamhet samt den sociala tryggheten.
 4. ansvarar för att förbereda, genomföra och utvärdera RIG-elevernas tränings- och tävlingsverksamhet.


”I december 2018 beslutade RS vidare om riktlinjer och kriterier att ligga till grund för RIG-dimensioneringen 2020–2023.

Enligt nya remissförslaget skulle platserna för varje idrott fördelas på följande sätt”:

Detta innebär en sänkning av antalet platser totalt från 1224 till 1075. De idrotter som fått minskat antal platser är: amerikansk fotboll, volleyboll, badminton, brottning, curling, friidrott, judo, segling, skidor och tennis. Bandy och dövidrott föreslås utgå från RIG-systemet. Följande idrotter får utökat antal platser är: cykel och simning.

 

Utblick beträffande RIG-systemet 2023–2026

Det här skriver RF om sin framtida utblick beträffande RIG-systemet: ”Riksidrottsgymnasierna ska utgöra de noder eller centrum i vilka individer har möjligheten att utvecklas till att nå internationell elit, dvs seniorlandslag. Antalet platser och orter ska stå i paritet med det nationella intresset, det vill säga utgöra ett rimligt antal i relation till hur många kvinnor och män som finns i idrottens seniorlandslag. RF tror att detta talar för att framgent jobba för att ytterligare stärka utvecklingsmiljöerna på RIG, vilket kan tala för färre RIG med förstärkt kvalitet. Med starkare utvecklingsmiljöer och spridda på färre RIG-orter skapas förutsättningar att resursoptimera och förstärka både det ekonomiska bidraget, lärarkompetensen och expertis inom olika kompetensområden. En stark utvecklingsmiljö handlar också om att huvudmannen ska erbjuda anpassade studier, hög lärarförståelse och ett brett utbud av olika gymnasieprogram. Några skolor erbjuder få gymnasieprogram till RIG-eleverna vilket begränsar deras möjlighet att kunna välja den gymnasieutbildning de önskar.

 

För att minska på den problematik med olika tränings- och tävlingsmiljöer som inte tillräckligt kommunicerar med varandra som många elever på RIG idag upplever ser RF det nödvändigt att RIG-miljön framöver kan erbjuda eleverna en helhetslösning med ansvar för både träning och tävling. Det innebär att SF och RIG, oavsett individuell idrott eller lagbollidrott, ansvarar för planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av både tränings- och tävlingsverksamhet samt även den internationella tävlingsutvecklingen.”

 

Många SF funderar redan idag på hur man framåt ska jobba med starka utvecklingsmiljöer. För lagbollidrotter särskilt, är en viktig fråga hur man också skapar bästa möjliga tävlingsmiljö för eleverna, kanske med egna RIG-lag i förbundets tävlingssystem. En annan fråga är den postgymnasiala miljön med kopplingar till lärosäten (Riksidrottsuniversitet och Elitidrottsvänliga lärosäten). RF ämnar under den kommande perioden föra dialoger med SF med ambitionen att ytterligare stärka möjligheterna på lång och kort sikt för svensk idrott att nå flera framgångar internationellt”.

 

Detta är ett remissförslag som skickas vidare till Skolverket för att där godkänns. Dock bör det påpekas att Skolverket ytterst sällan, om aldrig, ändrar på ett remissförslag från RF.

 

SF som föreslås få en minskning av antalet platser: amerikansk fotboll

”Amerikansk fotboll är inne på sin andra dimensioneringsperiod i RIG-systemet. SF får behålla sitt RIG men med ett reducerat antal platser. SF bör under kommande period arbeta för en jämnare könsfördelning på RIG. Målet bör vara att klara 40/60 för underrepresenterat kön till nästa dimensionering. RIG i amerikansk fotboll ges därmed dispens från 30-normen som för övrigt gäller lagbollidrotterna”.

 

Om vi tittar på könsfördelningen för alla SF inom RF så hamnar siffran på 55/45% till fördel för killar. Men om vi endast tittar på könsfördelningen inom amerikansk fotboll är siffran 87,5/12,5% till fördel för killar. Detta gör det lite extra svårt att nå upp till normen på 60/40.

 

Så vad detta innebär för RIG amerikansk fotboll är följande:

Nedskärningen av platser kommer ske över tre år, dvs 2023 ska RIG amerikansk fotboll ha 20 platser. Det innebär att intaget till HT2020 är 7st, HT2021 7st, HT2022 6st. Av dessa 20 platser behöver minst 40% vara tjejer. Och om detta uppnås och verksamheten fortsätter vara bäst i RIG-Sverige finns det en chans att vi kan få en ökning av platser igen. Och en sån ökning kommer isf att, precis som nedskärningen, ökas gradvis över tre år.

 

Ett par saker man bör ta i beaktande är att om eleverna på RIG ska träna amerikansk fotboll i skolan blir det svårt att spela ”team” då det kräver 22 spelare. Så att träna på taktiska och strategiska segment i spelet är inte genomförbart.

 

Och om RF driver igenom idén med RIG-lag i tävlingsspel för att ta ett större ansvar kring elevens utveckling blir det svårt att skapa en bra förutsättning med endast 20 spelare. Och ska dessa matcher även ske internationellt är förutsättningarna ouppnåeliga.

 

En annan sak är det förutsätter att killar och tjejer spelar tillsammans för att kunna utföra de flesta segment på träningen. Att som tjej spela en kollisionsidrott mot unga killar i hormonproduktionens ”peak” är direkt farligt. Det är biologiskt orättvist att behöva spela mot killar från och med den här åldern. Det går att kontrollera vilka som möter varandra i olika övningar till viss del, men det kan även begränsa vilka övningar som kan utföras på en träning. Kontentan är att tjejer behöver träna mot tjejer och killar mot killar vid tävlingssituationer. Ur säkerhets och utvecklingsperspektiv.

 

Amerikansk fotboll är en unik idrott som består av många spelare. Den består av både offensiva och defensiva spelare som vid gymnasieålder specialiserar sig på en sida av bollen. Detta innebär att det borde finnas ett minimum av 45 platser på ett RIG för att kunna täcka upp alla positioner. De 30 platser som tilldelats fram till nu har varit i minsta laget för att kunna bedriva träning på ett  utvecklande och  säkert sätt, med 20 platser blir det en omöjlighet. Upplägget för träningen blir helt annorlunda och fokus blir inte på hela utvecklingen utan endast på delar av den.

 

Är amerikansk fotboll en RIG-idrott för RF?

Detta är ett hårt slag för RIG amerikansk fotboll som under sina första fem år bedrivit en verksamhet som har haft högst betyg av alla RIG i Sverige enligt RFs mätverktyg de senaste fyra åren. Verksamheten är onekligen bra och har varit en stöttepelare för landslagsverksamheten på juniorsidan. RIG:et har utvecklat både den fysiska och tekniska/taktiska aspekten hos våra elever för att kunna tävla på hög internationell nivå. Det finns ingen miljö inom svensk amerikansk fotboll som är lik när det gäller att utveckla spelare. Då snittåldern för HLL spelare är över 26 kan man anta att den stora effekten kommer att komma inom ett par år då första kursen RIG:are gick ut 2017. På damsidan har alla tejer som gått igenom RIG tagit sig till DLL, förutom en tjej som nu spelar och studerar i USA. Hennes tid kommer.

 

RIG-världen är en politisk miljö där den enskilda idrotten och dess behov ibland inte riktigt passar in. RIG systemet är tänkt att hjälpa de idrotter som är i stort behov av att kunna utveckla individer och erbjuda en miljö som inte finns annars. Genom att hjälpa individer fortsätta satsa genom gymnasietiden och senare även universitet kommer idrottens ”potentiella stjärnor” att finnas kvar och hjälpa till att höja statusen på idrotten samt spetsa till landslag vid internationella tävlingar.

 

Att RIG amerikansk fotboll passar in här är utan tvekan. Anledningen till nedslaget på verksamheten och konsekvenserna beror på andra saker. Vi, som förbund, har inte lyckats sälja in till RF hur viktig denna verksamhet är för vår landslagsverksamhet och vi har inte lyckats få en könsfördelning på 60/40 inom amerikansk fotboll. Att öka andelen tjejer inom amerikansk fotboll från 10 till 40% på 4-5 år är inget som görs enkelt, även om andelen kvinnor inom amerikansk fotboll ökar fort så räcker det inte för RF. Att använda RIG som hävstång för att utveckla dam och tjejsidan är en tanke som kittlar. Ett RIG för tjejer skulle kunna vara det som separerar svensk amerikansk fotboll på ett internationellt plan, sett över tid. Att skapa förutsättningar för ett juniorlandslag på tjejsidan skulle ha stor inverkan på sportens utveckling

 

En annan sak som RF skriver om är att antalet platser och orter ska stå i paritet med det nationella intresset, det vill säga utgöra ett rimligt antal i relation till hur många kvinnor och män som finns i idrottens seniorlandslag. RF tror att detta talar för att framgent jobba för att ytterligare stärka utvecklingsmiljöerna på RIG, vilket kan tala för färre RIG med förstärkt kvalitet. Och här blir det lite svårt att veta om det är våra ca 4000 spelare eller 90 landslagsplatser som ska ligga till grund för antalet platser på RIG. Men då RIG-verksamheten riktar sig mot landslag borde det baseras på 45+45 landslagsplatser.

 

Det blir tydligt att politik spelar en avgörande roll då enstaka kriterier neutraliserar all annan prestation. Och klarar vi inte av att spela det politiska spelet bör vi som RIG-idrott vara beredda att ge efter. RF står väldigt nära RIG-verksamheten men har även nu tagit steg närmare NIU-verksamheten för att börja se över den och ta mer kontroll även där. Så vi får se hur det kommer att påverka oss inom en framtid.

RIG - Amerikansk fotboll

Besöksadress: Björkgatan 8, Uppsala

www.rigfootball.com